برای کیفیت بیشتر
صدا را زیاد کنید
Filler animation series
The Social Comics

2D Traditional animation

60*1 min

 

60*1 min

 

پـروژه بـعـدی
WebComic
Satooshi Nakamoto