برای کیفیت بیشتر
صدا را زیاد کنید
Filler Animation series
The Tickle

60*30 sec

 

2D Traditional animation series

60*30 sec

 
پـروژه بـعـدی
Filler animation series
The Social Comics