یک پروژه دیجیتال که از افراد معروف در موقعیت های غیر منتظره استفاده می کند.