بانوی قرمز با من رقصید، گونه به گونه. هیچکس اینجا نیست، فقط تو و من هستیم

تصاویر منتخب